ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สรุปรูปแบบการสอน ประจำปีการศึกษา 2553

สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2553 ของ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม แบ่งตามวิธีการสอน จากทั้งสิ้น 61 รายวิชา 77 ห้องเรียน


สอนโดยวิธีบรรยาย                                  38      รายวิชา    คิดเป็น      62.29    %
สอนโดยวิธีฝึกปฏิบัติ                                31      รายวิชา    คิดเป็น      50.08    % 
สอนโดยวิธีศึกษาดูงาน                               6      รายวิชา    คิดเป็น        9.84    % 
สอนโดยวิธีใช้กิจกรรมกลุ่ม                       30      รายวิชา    คิดเป็น      49.18    % 
สอนโดยวิธีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง            30      รายวิชา    คิดเป็น      49.18    % 
สอนโดยวิธีเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก      29      รายวิชา    คิดเป็น      47.54    % 
สอนโดยวิธีสัมมนา                                    21      รายวิชา    คิดเป็น      34.43    %
สอนโดยวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง                      23      รายวิชา    คิดเป็น      37.70    % 
สอนโดยวิธีกรณีศึกษา                              26       รายวิชา    คิดเป็น      42.62    % 
สอบกลางภาค                                         31       รายวิชา    คิดเป็น      50.08    % 
สอบปลายภาค                                         30       รายวิชา    คิดเป็น      49.18    %
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2553 ของ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม แบ่งตามวิธีการสอน จากทั้งสิ้น 63 รายวิชา 83 ห้องเรียน


สอนโดยวิธีบรรยาย                                 49     รายวิชา    คิดเป็น      62.29    %
สอนโดยวิธีฝึกปฏิบัติ                               39      รายวิชา    คิดเป็น      50.08    % 
สอนโดยวิธีศึกษาดูงาน                              6      รายวิชา    คิดเป็น        9.84    % 
สอนโดยวิธีใช้กิจกรรมกลุ่ม                      41      รายวิชา    คิดเป็น      49.18    % 
สอนโดยวิธีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง          42      รายวิชา    คิดเป็น      49.18    % 
สอนโดยวิธีเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก    36      รายวิชา    คิดเป็น      47.54    % 
สอนโดยวิธีสัมมนา                                  34      รายวิชา    คิดเป็น      34.43    %
สอนโดยวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง                    38      รายวิชา    คิดเป็น      37.70    % 
สอนโดยวิธีกรณีศึกษา                            28       รายวิชา    คิดเป็น      42.62    % 
สอบกลางภาค                                       38       รายวิชา    คิดเป็น      50.08    % 
สอบปลายภาค                                       38       รายวิชา    คิดเป็น      49.18    %
      
                                          ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2554

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน ของ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมภาคเรียนที่ 1/2550                              4    วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2550                              5    วิชา         คิดเป็น 25%   เมื่อเทียบกับภาคเรียนก่อน
ภาคเรียนที่ 1/2551                              26    วิชา       คิดเป็น 420%   เมื่อเทียบกับภาคเรียนก่อน
ภาคเรียนที่ 2/2551                              32    วิชา       คิดเป็น 23.08%   เมื่อเทียบกับภาคเรียนก่อน
ภาคเรียนที่ 1/2552                              65    วิชา       คิดเป็น 103.13%   เมื่อเทียบกับภาคเรียนก่อน
ภาคเรียนที่ 2/2552                              68    วิชา       คิดเป็น 4.62%   เมื่อเทียบกับภาคเรียนก่อน
ภาคเรียนที่ 1/2553                              77    วิชา       คิดเป็น 13.24%   เมื่อเทียบกับภาคเรียนก่อน
ภาคเรียนที่ 2/2553                              83    วิชา       คิดเป็น 7.79%   เมื่อเทียบกับภาคเรียนก่อน   

 
กราฟเส้นแสดงจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2550 - 2553
ข้อมูลอ้างอิงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554